Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Începand cu data 25 Mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 Aprilie 2016 pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la procesarea datelor personale şi libera mişcare a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/EC (Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale/General Data Protection Regulation)GDPR.

Acest document are rolul de a descrie modul în care VM Asset Management S.R.L. utilizează datele cu caracter personal si este realizat în conformitate cu Regulament General de Prelucrare a Datelor în baza căruia aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele pe care diferiți operatori le dețin și le procesează cu privire la dvs și la drepturile pe care le aveți în legătură cu aceste date.

1. CINE SUNTEM

Datele noastre de contact sunt următoarele:

VM Asset Management S.R.L. cu sediul social în Constanta, Str.I.L.Caragiale, Nr. 24, Jud.Constanta, Cod Poştal 900224, România, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Operatori Asociați 

În baza Contractului de prestări servicii pentru recuperare creanțe încheiat între creditorul dvs, și VM Asset Management S.R.L., societate specializată în colectarea și recuperarea de creanțe, este împuternicita să întreprindă activitățile necesare pentru colectarea creanțelor pe care le datorați. 

Datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, puse la dispoziţia entităţilor care sprijină procesul de recuperare a creanţelor, cum ar fi firmele de avocatură, companiile care oferă servicii de stocare şi arhivare a documentelor, birouri de informaţii economice, agenţii de detectivi, furnizori de servicii de informaţii telefonice, operatori de telecomunicaţii, entităţi care furnizează servicii poştale sau de curierat, precum şi consultanţilor sau auditorilor noştri.

 

2. ÎN CE SCOPURI UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Pentru derularea activității de recuperare a debitelor

Cel mai mult, utilizăm datele dvs pentru desfășurarea activităților necesare pentru recuperarea debitului pe care îl dețineți față de Creditor. În acest sens, vom utiliza datele pentru desfășurarea de activități precum: transmiterea de note de informare cu privire la termenele de plată, informarea în scris sau prin telefon cu privire la suma rămasă de plată și agreerea împreună a graficului de plăți. În cazul în care înțelegerea amiabilă nu este respectată, vom utiliza datele dvs pentru a iniția formalitățile legale, precum formularea de acțiuni în instanță sau inițierea formalităților de executare silită cu privire la bunurile aduse în garanție, dacă este cazul, sau la alte bunuri identificate în timpul procedurilor de executare.

Ca parte din activitatea de recuperare, vom procesa datele dvs și pentru administrarea curentă a dosarului de recuperare ce vă privește. Aceasta va presupune desfășurarea de activități precum înregistrarea și administrarea plăților pe care le realizați, verificarea periodică a datelor pe care le avem cu privire la dvs astfel încât acestea să fie corect înscrise în evidențele noastre sau soluționarea plângerilor pe care le-ați putea avea cu privire la noi sau la colaboratorii noștri, indiferent dacă o astfel de plângere ne-a fost adresată în mod direct sau transmisă către o autoritate competentă.

Pentru restabilirea contactului cu dumneavoastră

În cazul în care nu reușim să stabilim contactul cu dvs sau datele pe care le avem în sistem nu mai sunt de actualitate, vă vom procesa datele pentru a încerca să identificăm noile dumneavoastră date de contact, cum ar fi număr de telefon sau adresă. 

Detectarea de fraude și realizarea de verificări în scopuri de prevenire a activităților ilicite

Vom utiliza datele pentru a realiza o serie de verificări având ca scop prevenirea activităților de fraudă și spălare de bani, în conformitate cu standardele practicii în domeniu și alte prevederi legale.

 

3. CE DATE PRELUCRĂM 

Date furnizate de creditorul dvs inițial

Odată cu cesiunea creanței deținută față de dvs, creditorul dvs inițial ne transmite întregul dosar aferent creanței, împreună cu toate datele cu caracter personal ce vă vizează disponibile în acesta. Aceste date includ nume și prenume, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, sexul, starea civilă, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate și alte date incluse în acesta, date din permisul de conducere, număr de telefon/fax, adresa de domiciliu sau reședință, e-mail, profesie și loc de muncă, formare profesională (diplome, studii), situație familială, situație economică și financiară, date privind bunurile deținute, număr de cont bancar și denumire bancă, date privind datoria în curs cu privire la care vă contactăm, precum sume achitate și neachitate, dobânzi aplicate și alte penalități de întârziere, informații cu privire la bunurile aduse în garanție și la tipul de proprietate deținută (proprietar unic sau coproprietar și cota deținută) și date cu privire la polițele de asigurare aferente, dacă este cazul, precum și date privind alte bunuri pe care le dețineți, în cazul sumelor negarantate.

Informații disponibile din alte surse

Pe parcursul procedurilor de recuperare vom putea formula diverse solicitări pentru furnizarea de informații adresate autorităților publice, precum Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date sau Casa de Asigurări de Sănătate, pentru a ne furniza informații cu privire la situația dvs conform evidențelor acestora. Suplimentar, va fi posibil să adresăm diverse solicitări de informații, acolo unde legea ne permite, angajatorului dvs actual pentru a ne confirma, spre exemplu, instituiri de popriri sau realizarea de plăți, în cursul procedurilor de executare, dacă este cazul.

Informații din surse disponibile public 

În plus față de sursele menționate mai sus, vom face verificări și vom prelua date din diverse surse disponibile public. Astfel, vom face verificări cu privire la bunurile aduse în garanție sau la alte bunuri pe care le dețineți, în registrele publice de publicitate, precum Cartea Funciară sau Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare. Totodată, vom putea face verificări și vom prelua date disponibile pe paginile de internet ale autorităților fiscale sau judiciare, ale primăriei, ale organelor de poliție sau ale Registrului Comerțului. Datele furnizate de astfel de pagini de internet ne vor ajuta să asigurăm acuratețea datelor dvs și să le actualizăm, precum și să decidem cu privire la pașii de urmat. De asemenea, în cazul în care nu vă vom mai putea contacta telefonic, vom accesa datele publice disponibile în conturile dvs de pe rețelele de socializare, pentru a actualiza numărul de telefon pe care îl avem înregistrat în sistem.

Informații furnizate de dumneavoastră

Vor fi situații în care inclusiv dvs ne veți pune la dispoziție date, cum este cazul, spre exemplu, atunci când ne transmiteți dovada plății pe care ați realizat-o, când semnați un acord de plată sau când ne informați cu privire la diverse actualizări de date ce vă privesc. 

 

4. TRANSFERUL DE DATE CĂTRE TERȚE ȚĂRI

Atunci când Creditorul dvs care ne-a contractat pentru administrarea și recuperarea sumelor care i se datorează este situat sau utilizează servere de date situate în afara Spațiului Economic European, va trebui să transmitem sau să permitem accesul la datele personale altor țări din lume. În astfel de situații, ne vom asigura că datele sunt transmise în țări cu privire la care Comisia Europeană a decis că asigură un nivel de protecție adecvat sau că au fost oferite garanții adecvate pentru a ne asigura că nivelul de protecție al datelor dvs nu este periclitat. De regulă, astfel de garanții se vor asigura prin introducerea în contractul pe care îl încheiem cu Creditorul clauze standard de protecție a datelor aprobate de Autoritățile Europene. În cazul în care datele dvs sunt transferate în țări terțe, veți putea afla mai multe informații cu privire la garanțiile de protecție utilizate prin adresarea unei solicitări în acest sens.

 

5. CÂT TIMP ȚINEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Perioada în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Operator depinde de scopul prelucrării. Este de obicei condiţionată de:

• data rambursării totale a unei datorii sau sfârşitul procesului de colectare din orice alt motiv, de ex. ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care se respinge cererea noastră de rambursare a datoriilor,

• termenul angajamentului - în cazul în care aţi încheiat unul,

• cerinţele stabilite în legislaţia internă (de exemplu, obligaţia de a păstra documentaţia contabilă).

În cazul în care v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, de ex. pentru scopuri de marketing, datele dumneavoastră personale vor fi procesate până când vă veţi retrage acest consimţământ.

 

6. CE DREPTURI AVEȚI

Dreptul de acces – aveți dreptul ca, în orice moment, să știți ce date prelucrăm cu privire la dvs precum și informații cu privire la modul în care vă prelucrăm datele.

Pentru a vă exercita dreptul de acces, vă rugăm să ne adresați o cerere scrisă, transmisă la adresa sediului. Suplimentar, ne puteți contacta pentru detalii prin adresele de contact E-mail, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-17:00, cu excepția zilelor de sărbătoare legală. 

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele pe care le avem cu privire la dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul, în orice moment, să ne solicitați rectificarea, respectiv completarea, datelor inexacte sau incomplete care vă privesc.

Dreptul la ștergerea datelor (”Dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a ne solicita și de a obține ștergerea datelor personale pe care le avem cu privire la dvs, fără întârzieri nejustificate. Menționăm, însă, că dreptul de a fi uitat nu este un drept absolut, acesta aplicându-se doar în anumite situații, cum ar fi atunci când datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, când vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, când datele au fost prelucrate ilegal sau când trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale. Astfel, mai înainte de a da curs cererii dvs, o vom analiza și vă vom informa cu privire la rezultat. 

Dreptul la restricționare a prelucrării – în anumite circumstanțe, ne puteți cere să restricționăm modul în care prelucrăm datele dvs. Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării atunci când aveți un motiv anume pentru a dori restricționarea. Acesta poate fi, spre exemplu, întrucât contestați exactitatea datelor pe care le prelucrăm cu privire la dvs sau contestați modul în care am efectuat prelucrarea. 

  

7. AVEȚI DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE ÎN FAȚA UNEI AUTORITĂȚI DE SUPRAVEGHERE

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă prevederile legale în vigoare, fără a fi afectate orice alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care se află locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare.

Datele de contact ale Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România sunt următoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania 

Email:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon:

+40.318.059.211,

Fax:

+40.318.059.602

Website:

dataprotection.ro

facebook_page_plugin
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable